BIÊN KỊCH
BÙI KIM QUY
KIẾN TRÚC SƯ
TRẦN MINH HIẾU
KIẾN TRÚC SƯ
ĐẶNG THÀNH NAM
HỌA SĨ
PHẠM MINH ĐỨC
GIẢNG VIÊN
LƯƠNG MINH THU
KIẾN TRÚC SƯ
KEVIN LEVON
GIẢNG VIÊN
NGUYỄN NHƯ HƯƠNG
NSNA
TRẦN NHÂN QUYỀN
ĐẠO DIỄN
NGUYỄN HỒNG QUÂN
THẠC SĨ - HỌA SĨ
NGUYỄN VIỆT ANH

và nhiều giảng viên khác tại www.unidesign.edu.vn